Általános szerződési feltételek


1.A szerződés létrejötte

1.1A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak Nagy János gumiabroncs kereskedő, mint eladó (a továbbiakban: eladó) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, amelyeket az eladó a másik szerződő fél (a továbbiakban: vevő, illetve a 6. pontban: viszonteladó) felé teljesít. A 6. pontban rögzített jótállási feltételeknél a viszonteladóval szerződést kötő fél a fogyasztó (továbbiakban: fogyasztó).

1.2Az általános szerződési feltételektől a felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen általános szerződési feltételektől eltérően állapodnak meg.

1.3A szerződéses viszony a felek között: írásbeli szerződéssel, vagy a vevő ajánlatának eladó által történt kifejezett és egyértelmű elfogadásával, vagy az eladó ajánlatának vevő által történő elfogadásával jön létre. Ilyen vevő által történő elfogadásnak mi-nősül különösen az eladó megrendelőlapjának, szállítólevelének, árukiadási bizonylatának vagy számlájának a vevő általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen általános szerződési feltételekre. Vevő általi elfogadásnak minősül aláírás hiányában is a szállítólevél, árukiadási bizonylat, számla vevő általi kézhezvétele, amennyiben a kézhezvételtől számított 8 napon belül a vevő nem terjeszt elő kifogást.

1.4A szerződés előző pont szerinti létrejöttét megelőzően a felek által tett nyilatkozatok hatályukat vesztik és a felek jogviszonyára kizárólag az előző pont szerint létrejött szerződés vonatkozik.

1.5A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.


2.Árak

2.1Az árakra vonatkozóan az eladónak a szerződéskötés napján érvényes árlistája az irányadó, kivéve ha a felek eltérően állapodtak meg. Az árak tartalmazzák a 4. pont szerinti teljesítésig (a továbbiakban: az áru átvételéig) felmerült járulékos költsé-geket (pl. vám, illeték, szállítási díj), de nem tartalmazzák a hatályos jogszabályok által előírt közterheket (pl. ÁFA, termék-hasznosítási díj), amelyeket az eladó a vevő felé felszámít.

2.2Amennyiben a szerződés teljesítése során EURO vagy USD alkalmazása merül fel és a szerződés létrejötte és teljesítése között 5 %-nál nagyobb mértékben változik a Ft/EUR vagy a Ft/USD árfolyam, vagy a KSH által közölt infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot, úgy az eladó jogosult az árfolyamváltozásnak megfelelően a szerződéses ár egyoldalú módosítására. Ha a vevő a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult az áru átvételéig a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben a felek a foglaló szabályát nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.

2.3Ha a vevő az árlistában feltüntetettől eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelését utólag módosítja vagy egyébként el kíván térni az általános szerződési feltételektől, úgy az eladó jogosult az árlistától eltérő, egyedi ár alkalmazására.


3.Fizetési feltételek

3.1A fizetés készpénzzel történik, kivéve, ha az eladó más fizetési módhoz (pl. átutalási megbízás) kifejezetten hozzájárult. Átutalás esetén az átutalás a számlán szereplő időtartamon belül esedékes. Az eladó a számlát egy eredeti példányban állítja elő, eredeti példánynak a Társaság színes logójával ellátott számlapéldány minősül. Az áru tulajdonjoga a vételár teljes és hiánytalan kifizetésével száll át a vevőre, addig az eladó tulajdonában marad (tulajdonjog-fenntartás). A vételár kiegyenlítéséig az eladó jogosult a leszállított árut egyoldalúan birtokba venni és azt visszaszállítani.

3.2Az eladó a vételár egy részének előre fizetését kötheti ki és a szerződés hatályba lépését az előleg megfizetésétől teheti függővé.

3.3Az áru átvétele előtt a vevő által fizetett összeg – az áru bruttó vételárának 30 %-áig – kifejezetten foglalónak minősül.

3.4Fizetési késedelem esetén az eladó késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke évente a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 15 napot meghaladó késedelem esetén az eladó jogosult a szerződéstől külön figyelmeztetés nélkül elállni.

3.5Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a vevő fizetőképessége bizonytalan, az eladó jogosult a vevőtől fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

3.6Ha a vevőnek az eladó felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll fenn, akkor az eladó jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések felfüggesztésére.


4. A teljesítés ideje és helye

4.1A szerződéskötésekor az eladó +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja a vevőt a teljesítés várható idejéről. Az eladó törekszik arra, hogy lehetőség szerint a teljesítés pontos időpontjáról vagy időszakáról a teljesítés előtt legalább 3 nappal értesítse a vevőt.

4.2Az eladó jogosult részletekben történő teljesítésre is, amelyre a teljesítés szabályai alkalmazandók.

4.3A vevő a teljesítésnek az eladó által közölt idejében jogosult és köteles az árut átvenni. Ha a vevő az átvétellel 3 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az eladó tárolási díjat számíthat fel. 15 napot meghaladó vevői késedelem esetén az eladó választása szerint a szerződéstől egyoldalúan elállhat, vagy a vevő által át nem vett termékeket a vevő birtokaként nyilvántartásba veheti, és az érintett termékekre vonatkozó számláját a vevő felé kibocsáthatja, amely alapján a vevő az át nem vett termékek vételárát az eladó részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés az eladó részéről teljesítettnek minősül.

4.4A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor a vevő az árut átveszi, kivéve a 4.3. pontban meghatározott esetet és a vételárat kifizeti. Az átvétel helye a vevő telephelye, kivéve, ha a felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. Az áruk elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában az eladó gondoskodik.

4.5Az áru átadásával a vevőre száll át a kárveszély viselése. Az áru átadása nélkül is átszáll a kárveszély viselése a 4.3. pont szerint a vevő birtokaként nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában.

4.6Ha az eladó a teljesítéssel a 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

4.7Ha a késedelem az eladón vagy az eladó beszállítóján illetve alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy az eladó a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött. Amennyiben a késedelem miatt a teljesítés a vevőnek már nem áll érdekében, a vevő – a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében – a szerződéstől elállhat. A felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.

4.8Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítés tervezett időpontja között megvál-tozik az eladó gyártási programja és a megrendelt árut már nem gyártja, úgy jogosult helyette felajánlani a helyébe lépett terméket. Ha a vevő a felajánlott terméket nem fogadja el, úgy az eladó a szerződéstől elállhat. A felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazzák, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre azzal, hogy az eladó semmilyen jellegű kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.


5.Szavatosság

5.1Az eladó az eladott árukért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság azonban nem terjed ki a kártérítésre: az eladó az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.

5.2Az eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozatai-ban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizá-rólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt specifikáció képezi.

5.3A vevő köteles az árut az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul közölni. Kifogás esetén az árut az eladó is jogosult megvizsgálni. Amennyiben ez a vevő hibájából nem lehetséges, a vevő szavatossági igénnyel nem élhet.

5.4Amennyiben az eladó vállalja a hibás áru kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.

5.5A szavatosság nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.


6.Jótállási feltételek

6.1Az eladó a viszonteladó felé és a viszonteladó a fogyasztó felé a gumiabroncs végfelhasználó felé történő értékesítésétől idejétől számított 3 évig vagy az 1,6 mm-es profilmélység eléréséig (a hamarabb bekövetkező feltételig) vállal jótállást az ÁSZF 1.számú mellékletében (jótállási jegy) felsorolt feltételekkel.

6.2A jótállási feltételeket (jótállási nyilatkozat, használati útmutató, jótállási jegy) a viszonteladó köteles átadni a fogyasztó részére.

6.3A fogyasztó a jótállási igényét a viszonteladónál jelentheti be, a fogyasztó az igényérvényesítéskor köteles a www.dealer.vredestein.com oldalról letölthető jegyzőkönyvet kitölteni, azt a viszonteladó felé annak mellékleteivel együtt továbbítani.

6.4A jótállási igény bejelentése a vásárlás helyszínén, a vásárlást igazoló számlával, blokkal és hiánytalanul kitöltött Jótállási jeggyel lehetséges, ezek hiányában az eladó által vállalt jótállás nem él, a fogyasztó, illetve viszonteladó a törvényből eredő szavatossági jogait gyakorolhatja A jótállási feltételek nem érintik a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait.


7.Egyéb rendelkezések

7.1A felek közötti szerződésből fakadó követelések egy éves elévülési idő alatt évülnek el.

7.2Az eladó által forgalmazott Vredestein típusú termékek valamennyi szerzői, szabadalmi és védjegy-joga kizárólag a Apollo Vredestein B.V.-t illeti meg, ilyen jogokat a vevő a termék vételárának megfizetésével nem szerez.

7.3Ha a felek közötti szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály kötelező rendelkezésébe ütközne és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg érvénytelen rész helyett – a szerződés egészével összhangban – azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez.

7.4A szerződő felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között keletkezik, a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.5Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak